NYA P-PLATSER I ÅHUS 

I en tidigare debattartikel ställde vi ett antal frågortill kommunen gällande alternativ till nya p-platser. Vi väntar fortfarande på svar.

Kristianstadsbladet 17 november 2021

Kan motstridiga intressen lösas? Om så, hur? 

I den ena ”ringhörnan” finns Kristianstads kommun. I den andra finns Kristianstads kommun. 

Den ena hade för många år sedan klokheten att tillskapa en skyddszon norr om hamnen i Åhus för att i möjligaste mån dämpa och filtrera bort utsläpp av skilda slag uppkomna i och genom hamnverksamhet. Gynnade av zonen är främst de närboende – som ”drabbas mindre”.

Den andra agerar sedan några år tillbaka för att tillskapa en detaljplan som tillfredsställer önskemål om parkeringsplatser som i viss mån uppfyller ett angeläget behov främst under de 37 dagar som det är avtalat att evenemangsstranden kan upplåtas för organiserade aktiviteter. Under främst ett antal soliga sommardagar kan parkeringsplatserna därutöver förväntas användas. Gynnade av detta är de som ska besöka evenemang på evenemangsstranden och komma till dess närhet med bil eller cykel. 

Dilemmat är att Kristianstads kommun anser att skyddszonen är viktig. Utan angeläget ändamål hade den inte tillskapats. Å andra sidan anser Kristianstads kommun att parkeringsplatser är så viktiga att skyddszonen väger lättare. Att det går att ta bort ett stort antal träd och därigenom tulla på skyddet i zonen och dess positiva klimateffekter.

Efter folkliga protester, namninsamling och debattartiklar har ett nytt förslag tagits fram där ingreppet i skyddszonen blir ett smalare område, parkeringsområdet flyttats lite österut och antalet parkeringsplatser blir färre. Kristianstads kommun har ”lyssnat och visat välvillighet”. Är inte detta sätt att sträcka fram handen detsamma som att fortsatt peka finger åt de som bevisligen upplever störningar från hamnen – och kan få uppleva ännu mer? En örfil fast med marginellt reducerad kraft…

I en tidigare debattartikel ställde vi ett antal frågor. Vi har inte fått några svar från ansvariga politiker. Vi ställer dem igen:

• Har det ursprungliga syftet med skyddszonen nu blivit så förfelat, så omotiverat, att delar av det inte längre anses behövas? 

• Ger inte de träd som ska fällas skyddande nytta längre? 

• Var kanske skyddsområdet ”för omfattande” redan från början? Om så, är det en uppfattning som de närboende uppmuntrar?

Albert Einstein, relativitetsteorins skapare, förklarade att ”Vi kan inte lösa våra problem med samma tänkande som vi använde när vi skapade dem.” ”Vi”, i detta fall Kristianstads kommun, bör visa villighet att tänka ett steg till.

Komponenter här i tänkandet är i huvudsak tre delar. Två fasta och en rörlig. Hamnen finns – och där sker utsläpp. De boende bor där de bor – och de drabbas av utsläpp. Båda är fasta, hela året. Den rörliga delen är de tillresande till evenemangsstrandens arrangemang, för vilken Kristianstads kommun vill anlägga en parkeringsplats som behövs ett fåtal veckor under året.

Detta tillfälliga parkeringsbehov kan tillgodoses på andra platser. Vi och andra har lämnat förslag. 

De tillresande kan med bussar flyttas till och från evenemangsområdet. Kristianstads kommun som uppenbart gärna investerar pengar i parkeringsplatser i en skyddszon kan bespara träd, kommuninvånares obehag och bjuda tillresande på busstur till och från evenemangsområdet. Huvudmålet är att komma till stranden! Inte att parkera nära där.

Ha mod att värna miljön: låt träden finnas kvar – prova bussning!

Avvakta med detaljplanen!

SAKpolitikerna / Åke Hultqvist, Åke Bondesson, Annika Persson, Roland Persson, Lennart Olsson, Helen Löndahl