Val 2022

⇒KOMMUNENS KLIMATARBETE  sker i samarbete med företag, institutioner och andra organisationer och är tydligt, förståeligt och engagerar alla invånare på olika sätt. Här agerar alla mot gemensamma mål och bidrar klokt och glädjefullt med vad de kan. 

ALLA VILL VARA DELAKTIGA i samhället och dess utveckling. Alla i arbetsför ålder bidrar på olika sätt till samhället och betalar skatt. Kommunen arbetar aktivt och framgångsrikt med integrationsfrågor. 

ATTITYDEN ÄR ÖPPEN OCH INKLUDERANDE. Alla kan bidra med god vilja och göra det utifrån sina erfarenheter och kunskaper. Alla inser att vi då får ett bra omhändertagande samhälle, där ingen hamnar utanför. 

KONTAKTEN MELLAN KOMMUN OCH MEDBORGARE har väsentligt stärkts genom utökad verksamhet i Medborgarcenter. Varje vecka finns personal för personlig kontakt och service på vissa tidpunkter på biblioteken i basorterna. 

Invånarna i Kristianstads kommun lever ett HÄLSOSAMT OCH AKTIVT LIV. Förutsättningarna är ypperliga genom den fina miljö vi har och de anläggningar som finns runtom i kommunen. Det finns bland annat bibliotek, samlingslokaler, fritidsgårdar, motionsspår och idrottsanläggningar, som är tillgängliga för alla. 

ENGAGEMANG I FÖRENINGSLIVET utvecklar civilsamhället och stärker demokratin. Föreningslivet är ett sätt att bli en del av samhället. 

ARBETSLÖSHETEN ÄR LÅG eftersom alla goda krafter i samhället samverkar. Genom matchning och utbildning finns arbetskraft tillgänglig inom alla områden. 

FÖRETAGSAMHETEN UPPMUNTRAS genom att kommunen stödjer lokala företag. Kristianstad har positionen som den mest tillgängliga kommunen för företagande. Handläggningstider och tillståndsprocesser är minimerade och tolkas med företagarnas bästa för ögonen. 

⇒KULTUREN BLOMSTRAR. Alla medborgare får tillgång till ett berikande kulturliv. Kristianstads kommuns roll som kulturellt centrum i Nordöstra Skåne är starkt och självklart. Alla initiativ till kulturaktiviteter i våra basorter och byar uppmuntras. Musikskolan har breddats till en kulturskola. Barn i grundskolan får tillgång till minst ett professionellt kulturprogram per läsår. 

⇓Läs hela vårt valprogram online här ⇓

sakpolitik sedan 1994

Var med och
engagera dig!

Telefon

0707 35 42 42

Email

info@sakpolitikerna.se

Nyhetsbrev

© Sakpolitikerna 2024
Share This