Genom att huvudsakligen förtäta Åhus ska samhälle och ort rymma ytterligare 2 000-2 500 invånare 2037. Vi i Sakpolitikerna har yttrat oss över det planförslag – Ändring av Översiktsplan för Åhus – som är utgångsläge för samhällets utveckling.
Vi inlämnade vårt yttrande till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, Kristianstads kommun, 13 april 2023.
Var så god att ta del av våra tankar och förslag. Välkommen också att kontakta oss med dina synpunkter. Tillsammans kan vi bidra till att göra ett bra Åhus bättre.

Yttrande över Ändring av Översiktsplan för Åhus inlämnat till Kristianstads kommun 13 april 2023

Yttrande

Planförslaget är gediget, väl täckande och föredömligt när- och ingående beskrivande av de uppgifter och utmaningar som en utveckling av Åhus tätort står inför. Utmaningar som förändringar i klimatet kan leda till och uppgifter som krävs för att möta, mota och balansera dess inverkan och påverkan så att Åhus värden kan vårdas och i möjligaste mån bestå, skyddas och/eller tas om hand på de sätt som natur och ekonomi tillåter – och klokhet förmår.

Parallellt med hot från klimatförändringar ska möjligheter att utveckla Åhus hållbart på ett gynnsamt sätt vaskas fram så att ytterligare 2 000-2 500 invånare, gärna många barn och unga!, ska få tillgång till plats för boende, rekreation, service och arbete. Samtidigt ska Åhus särart och skatt vad gäller fauna och flora få nödvändigt livsrum och såväl stränder som ängar, jordbruksmark och skog av skyddskaraktär och annan ska vårdas och värnas. Boende och besökande nu levande och kommande generationer ska få fortsatt tillgång till miljöer som lockar och bidrar till syresättande upplevelser och till sköna livsbefrämjande aktiviteter och passiviteter.

Att få Åhus att växa (huvudsakligen) genom förtätning – och med respekt för bland annat ortens historia, traditioner, generationer av invånare och miljöer – ställer höga krav för att inte samtidigt tunna ut det som är och känns som det egentliga Åhus. Samtidigt som Åhus ska vara, ska Åhus också bli!

Uppgiften att utveckla Åhus inom Åhus, utan att enkelt, begärligt och i disharmoni med det som gör Åhus till den attraktiva pärla det är, ta mark och skörda skog är ett mångfasetterat delikat uppdrag. Att få Åhus att växa (huvudsakligen) genom förtätning – och med respekt för bland annat ortens historia, traditioner, generationer av invånare och miljöer – ställer höga krav för att inte samtidigt tunna ut det som är och känns som det egentliga Åhus. Samtidigt som Åhus ska vara, ska Åhus också bli!

Konflikter mellan olika intressen, olika politiska viljor och ambitioner, lär komma. Flera sådana förmodas, omnämns och redogörs för i Planförslaget. Må de steg som tas därför ske i lagom takt och i samråd och i dialog med de som berörs, alltså Åhusborna, när detaljplaner och andra upprättas och innan politiska beslut tas.

Ska Kristianstads kommun utvecklas så gäller det att utveckling också målinriktat sker genom att förstärka boende- och livsmöjligheter, och kommunal och kommersiell service med mera, i samtliga basorter. Varje basort ska stå stark.

Den fokusering som planförslaget gör på Kristianstads kommuns ojämförligt största basort får inte minska intresset, engagemanget och insatserna för att utveckla övriga fem basorter i kommunen, eller andra mindre orter. Ska Kristianstads kommun utvecklas så gäller det att utveckling också målinriktat sker genom att förstärka boende- och livsmöjligheter, och kommunal och kommersiell service med mera, i samtliga basorter. Varje basort ska stå stark.

Idag har Åhus 11 000 invånare. Ungefär lika många har de övriga fem basorterna tillsammans. Enligt planförslaget kan antalet invånare i Åhus rymma 13 000-13 500 invånare 2037. Tänk om övriga fem basorter tillhopa ökade med lika många invånare, eller fler, under samma period!

Att sträva efter fler invånare får dock inte bli ett politikers egenintresse, tjänstemäns ok och Åhusbors gissel och gnissel. Kristianstads kommuns satta mål – vem/vilka det nu var som kom på den befängda idén som många sedan stöttat – att nå 80 000 invånare och nu sträva efter 90 000 innebär inte med automatik att kommunen blir/blivit bättre eller bra, ej heller dess service till och omsorg om kommuninvånarna, vilket bör vara målet. Grunden för att nå målet är att invånarna i allt högre grad bidrar med utvecklingskraft. Att de arbetar, betalar skatt och aktivt och positivt efter egen förmåga deltar i och verkar för att samhällslivet fungerar och utvecklas till invånarnas förmån och glädje. Då blir kommunen attraktiv och intressant också för andra.

Om Åhus mår väl med 11 000 invånare som bidrar, trivs och är nöjda: så bra! Trivs de lika bra, och gärna/möjligen än bättre, om de får 2 000-2 500 fler ortsbor som grannar?

Om Åhus mår väl med 11 000 invånare som bidrar, trivs och är nöjda: så bra! Trivs de lika bra, och gärna/möjligen än bättre, om de får 2 000-2 500 fler ortsbor som grannar? Här kan konflikter uppstå mellan ”bevarare” och nytillkomna, något som planförslagets författare också behandlar: ”Många uttrycker att Åhus redan nu är lagom stort, och känner en oro för att attraktivitet och trygghet ska försvinna när Åhus växer.”

Helt rätt ser de efter hur Åhus ska utvecklas inom i stort sett nuvarande bebyggelse- och verksamhetsområden.

Förslagen är varsamma, respektfulla och väl underbyggda, sett till vad som är känt idag och kan ses framåt. Författarna kan nu känna sig väl tillfreds med sitt arbete. De har som helhet gjort ett förnämligt arbete och ska nu ha beröm för det.

Vad omdömet blir senare, ja, det vet vi senare. Nu bedömda och uppfattade intentioner, ambitioner och hänsynstaganden kan bli annat vid förverkligande och vilken trivsel, harmoni och tillfredsställelse etcetera resultaten blir betygsätts av framtida Åhusbor – och av dem som väljer att lämna.

Författarna blickar klokt tillbaka och refererar, brasklappsmässigt måhända, till Nollalternativet i miljömålen som sattes i Översiktsplan 2013 Kristianstads kommun: ”ÖP 2013 bedömdes som helhet ha en positiv påverkan på miljömålen.”

Så har det inte blivit, bedömer de: ”Idag kan konstateras att utfallet inte har blivit så positivt och att det finns behov av att revidera och aktualisera mål, strategier och riktlinjer i ÖP 2013.”

Den pärla som dagens Åhus är ska skötas och putsas med känslig vördnad och fås att skina än mer och för än fler genom fingerkänslighet och aktiv dialog med de som berörs, sett generöst.

Med detta i åtanke och i respekt för de tankar som framförs i omsorg om dagens Åhus och dagens Åhusbor är det väsentligt att det fortsatta arbetet utifrån Planförslaget Ändring av översiktsplan för Åhusnoga beaktas och noga följs upp i kommande planer och vid förverkligande. Den pärla som dagens Åhus är ska skötas och putsas med känslig vördnad och fås att skina än mer och för än fler genom fingerkänslighet och aktiv dialog med de som berörs, sett generöst. Ansvaret vilar på och delas främst av varje tids politiker, kommunala tjänstemänniskor, representanter för andra myndigheter och de som bor, lever och verkar i Åhus.
 
I arbetet med Åhus utveckling bör beaktas och inses att en förändring inte med automatik leder till, eller innebär, en förbättring. Däremot leder en förbättring alltid till en förändring. Det är viktigt att se skillnaden och inte i oförsikt och av exempelvis politisk klåfingrighet ändra för ändrandets skull. Pietet, kunskap, känsla, samråd, ansvar, hänsyn, behov och dialog är begrepp som arbetet ska präglas av.

Förslag att beakta för Åhus utveckling vid genomförande av ÄÖP Åhus

Sakpolitikerna anser, som torde framgått, att planförslaget är en god balanserad grund att utgå ifrån vid en utveckling av Åhus genom förtätning. Planförslaget omfamnar och beskriver så mycket så väl att vi kan instämma i det mesta.

Vi vill dock skicka med ett antal tankar, kommentarer, synpunkter och förslag som vi anser behöver beaktas och tas hänsyn till vid det fortsatta arbetet. Vi är medvetna om att vi långt ifrån har tänkt och tyckt färdigt inom ”allt” som planförslaget handlar om. Det är en övermäktig uppgift. Vi pollinerar nedan utifrån det som spontant fångat vårt intresse och passligt fritt bortom den struktur som planförslaget har.


”Åhus ska växa ett sätt så att dagens invånare ges en attraktivare boendemiljö.”


För de flesta Åhusbor är boendemiljön attraktiv idag. De lär knappast se högre hus, förtätning, mer skugga och mindre gräs- och grönområden som en given sidovinst.
Öppenhet och grönska är attraktivt, stimulerar och syresätter. Det bidrar till människors trivsel och mentala hälsa. Träd, trädplanteringar och parker, likväl som skogsområden med mera, måste fortsatt ges behövlig förtur före bebyggelse. Det gäller att skapa en god, skön balans, så att sinnena stimuleras positivt.

För de flesta Åhusbor är boendemiljön attraktiv idag. De lär knappast se högre hus, förtätning, mer skugga och mindre gräs- och grönområden som en given sidovinst


Att ge ”en attraktivare boendemiljö” innebär inte att miljön därmed blir attraktiv, blott mindre oattraktiv. Är det så planförslagets författare menar så instämmer vi gärna i att plank, till exempel, runt trädgårdar är en oskön avgränsning. I ett attraktivt Åhus ingår att värna gröna grundstrukturer även när fastigheter byter ägare – och uppmuntra till när det byggs nytt.
Att vandra runt, inte minst, i det äldre Åhus tjusar såväl invånare som besökare. Hus, gatumiljöer, trädgårdar med gräs, häckar, (frukt)träd, rabatter och andra trivselgivande mjuka attribut ger positiva vibrationer.
Bekväma, mindre skötselkrävande platt- och stensättningar, asfalteringar lockar mindre


Vi delar till fullo den beskrivning som ges i förslaget: ”Genom en högre grad av anpassning till befintlig bebyggelse, tolkning av historiska inslag och värdering av grönskans betydelse för kulturmiljön kan utarmningen minska.”
Vi ser gärna att dessa tankar ovan uttryckta för äldre kulturmiljö, i lämplig form och anpassade för varje bostadsområde, och del av Åhus, ses som en målbild och en rekommendation. För ett mjukt, grönt, levande Åhus.

Nu – – öppnar sig möjligheten att ge dem som kommer till Åhus ett fräscht och tilltalande välkomnande. På platsen kan skapas ett ”Åhusporten”.

Kollekulla = ”Åhusporten” – ett välkomnande

Nu när silo- och affärs-/brädgårdsbyggnaderna i kvarteret Kollekulla vid Åhus norra cirkulationplats är borta öppnar sig möjligheten att ge dem som kommer till Åhus ett fräscht och tilltalande välkomnande. På platsen kan skapas ett ”Åhusporten”.

Hur ”Åhusporten” ska utformas och vad som kan inrymmas i begrepp och på kvartersmarken kan förslagsvis formuleras i tankar, ord och bild genom en arkitekttävling.

Här finns plats för mer än bostäder, som omnämns i planförslaget.

Snyggaste cirkulationsplatsen – igen!

När Kollekulla gestaltas kan någon portion av fantasi också välkomnande spilla över på närliggande cirkulationsplats. Den var en gång i tiden nominerad som en av Sveriges vackraste rondeller. På senare år har den blivit en av de sannolikt oskönaste, även om intentionerna varit välmenande. Åhus kultur och karaktär kan säkert odlas och gestaltas på ett trevligare och mer positivt iögonfallande sätt.

Den södra cirkulationsplatsen med sin hommebåt är fin och ger en spegling av Åhus.

Ett, än mer, väl utvecklat gång- och cykelvägnät som tryggt och säkert, året runt, förbinder hela Åhus välkomnas.

• ”Den fysiska strukturen ska underlätta för de mest hållbara färdsätten – gå, cykla och åka kollektivt. Gång- och cykelvägar ska utformas så att de upplevs som trygga för alla brukare.” – – • ”Gång och cykeltransporter ska ges hög prioritet för att minska fordonstrafiken.”

Vi instämmer. Bekvämlighet och vana att ta/åka bil för att förflytta sig korta sträckor inom Åhus kan hos de flesta bytas mot att gå eller cykla då det handlar om att komma till skola, arbetsplats och fritidsaktiviteter. En eventuell förlust som kan uppstå i tid ger vinster i minskade miljöbelastningar, däribland utsläpp från icke-elfordon, och fysisk uthållighet.

Ett, än mer, väl utvecklat gång- och cykelvägnät som tryggt och säkert, året runt, förbinder hela Åhus välkomnas.

Ett syfte med lokalbussar är att vara matarbussar till och från de pendellinjer som sträcker sig utanför samhället. Ett annat, det viktigaste, är att göra det enkelt och naturligt att nära hemifrån ta sig inom Åhus till platser där service, arbete, fritidsaktiviteter med mera finns.

Förbättra kollektivtrafiken med lokala linjer

I ett Åhus, där bilen väljs mindre ofta, måste kollektivtrafiken inom orten förbättras. Busslinjerna med Kristianstad och Furuboda är förnämliga och täcker vanligen väl de behov som finns från att förflyttas från/till/genom Åhus. Inom Åhus behövs som ett tillägg bussar som via en eller flera lokala linjesträckningar förbinder områden/platser som idag inte har busstrafik nära.

Ett syfte med lokalbussar är att vara matarbussar till och från de pendellinjer som sträcker sig utanför samhället. Ett annat, det viktigaste, är att göra det enkelt och naturligt att nära hemifrån ta sig inom Åhus till platser där service, arbete, fritidsaktiviteter med mera finns.  

Med lokalbusstrafik får äldre och personer med begränsad rörlighet möjlighet att kunna utföra enklare ärenden, utan att vara beroende av färdtjänst. Personer, unga som äldre, utan tillgång till eget fordon eller skjutsning kan utföra aktiviteter oberoende av andra.

Är planförslagets tankar att minska de korta biltransporterna inom Åhus seriösa gäller det att i det fortsatta arbetet – i dialog med Skånetrafiken – förbereda för busstrafik och anpassa och utforma miljöerna så att de fungerar för busstrafik.

Vårdcentralen, Horna Fure Idrottsplats, Åhus Beach, Östra Äspet, Transval, Åhusvången, och på sikt även Ripa, är några av de platser där lokaltrafik kan bidra till ett mer hållbart samhälle.

• ”Utvecklingsområdet för järnvägsstation har inte tagits i bruk.”

Vi ser gärna att Åhusbanan rustas upp och att det åter blir tågtrafik med personer och gods från/till Åhus. Det område som var tänkt för en ny järnvägsstation i Åhus i ÖP 2013 ska fortsatt finnas i ny Översiktsplan.

För att få och upprätthålla ett friskt samhälle krävs initiativ, vilja och engagemang – och möjligheter till arenor för alla intressen, från outvecklade till etablerade, för nybörjare till närmast elit.

• Folkhälso- och idrottscentrum, samlingslokal och fritidsgård

När ett hållbart, förtätat Åhus planeras och byggs måste hela tiden de boende, människorna, sättas i centrum. Det är för dem, med dem, som samhället och livet, det egna och det kollektiva, stimuleras och utvecklas. Invånarna måste också bli starkare, mer hållbara.

Den tekniska utvecklingen har, vid sidan om de praktiska ofta livsunderlättande funktionerna, för många lett till ökat stillasittande och mindre fysisk aktivitet. Parat med för få timmar med gymnastik/fysisk aktivitet i skolan, leder det till att många barn och unga inte får den för sin psykiska och fysiska utveckling så viktiga grunden för ett långt, hållbart och friskt liv. Att vara fysiskt aktiv och socialt stimulerad har betydelse för måendet oavsett ålder.

För att få och upprätthålla ett friskt samhälle krävs initiativ, vilja och engagemang – och möjligheter till arenor för alla intressen, från outvecklade till etablerade, för nybörjare till närmast elit. En arena kan vara den bevarade ängen, där den naturintresserade kan studera växer och djur. Skogen med sina stigar. Bibliotek som roar och berikar. Fritidsgården där…

Sett framåt ska idrottshallen matcha kraven för till exempel allsvenskt spel i handboll, och ge möjlighet för träning och tävling i gymnastik och friidrott. Vi ser här också förverkligat det badhus som Åhus utlovats genom Handslaget 2008.

I Åhus finns ett stort antal aktiva föreningar med en bred palett av verksamhet. Med ett par tusen invånare till behövs fler lokaler, för diverse behov och nyttjande. En större samlingslokal med kapacitet att rymma många saknas. En större fritidsgård också.

På den idrottsliga sidan räcker inte Sånnahallarna till i klass och timmar. Sett till de talanger som skolas i Åhus, inom bland annat handboll och friidrott, behövs för fortsatt utveckling en hall med större yta, publikkapacitet och nödvändiga servicefunktioner. Sett framåt ska idrottshallen matcha kraven för till exempel allsvenskt spel i handboll, och ge möjlighet för träning och tävling i gymnastik och friidrott.

Vi ser här också förverkligat det badhus som Åhus utlovats genom Handslaget 2008. De båda arenorna är kopplade samman med gemensam entré med mera och bildar grunden för Åhus Folkhälso- och idrottscentrum, där också samlingslokal/er och fritidsgård kan finnas. Efter stängningen av Folkbadet vid gamla Rönnowsskolan är behovet av bad och hälsostärkande bastuer större än tidigare.

Anläggningen kan på olika sätt serva uppåt 20 000 av de kommuninvånare som bor i kommunens södra del och som har närmare till Åhus än Kristianstad.

En naturlig placering är vid Sånnaskolan och Sånnahallarna. Hit är det lätt att ta sig med cykel – och förhoppningsvis inom kort också med lokalbusstrafik. Alternativa placeringar är vid Furehov eller Åhus Idrottsplats.

Sakpolitikerna önskar att dessa tankar följer med i det fortsatta planarbetet.

Från Sakpolitikernas sida ser vi det som oerhört viktigt att befolkningen i Åhus, liksom på andra orter i vår kommun, har möjlighet att ta sig till skyddsrum vid risk för fara.

Skyddsrum åt alla – innebär många till

Åhus är jämfört med andra orter i kommunen väl försett med skyddsrum. Endast Kristianstad har per capita fler skyddsrum och skyddsrumsplatser. Skyddsrumskapaciteten räcker dock inte nu när vår tids ”eviga fred” bevisligen krossats och att det genom krig i vår relativa närhet uttryckts hot om användande av kärnvapen från anfallskrigande stat. Skulle detta bli verklighet kan det inte uteslutas att Sverige drabbas av effekter av kärnvapen som atomvinter och miljökatastrof.

Att ha tillgång till skyddsrum i sin närhet kan vara avgörande även vid andra tillfällen, vid katastrofer lokalt och utsläpp av farliga ämnen av diverse slag. Från Sakpolitikernas sida ser vi det som oerhört viktigt att befolkningen i Åhus, liksom på andra orter i vår kommun, har möjlighet att ta sig till skyddsrum vid risk för fara. Vi välkomnar att det i det fortsatta planarbetet planeras för fler skyddsrum – och att tillgänglighet och kapacitet ökar så att fler invånare kan få skydd.

Vi ser det som naturligt att kommunen tar sitt ansvar för invånarna och ser till så att nya kommunala fastigheter förses med skyddsrum. Detsamma borde vara givet också för våra kommunala bolag, bostadsbolag som andra.

Lika naturligt bör det bli att planera för skyddsrum såväl vid förtätning av bostads- och verksamhetsområden som vid etablering av nya.

Med en förtätning av Åhus får inte en tjock plånbok vara den främsta definitionen. För att kunna bo i Åhus ska det också räcka med normalbörs för att finna hem. I planförslaget måste ges plats för boenden till för alla, oavsett ålder och inkomst, till rimliga pris.

Bostäder för alla – till rimligt pris och kostnad!

Bostaden Åhus inrymmer en stor variation av tilltalande boenden. De befintliga passar för många, men inte för alla. För att det växande Åhus ska bli inkluderande för fler är det väsentligt att ge utrymme för – och stimulera till tillkomsten av – mindre bostäder till lägre hyra, lägre pris.

När unga ska flytta hemifrån till sitt egna första boende – ja, då råder det brist på lägenheter i Åhus. När äldre vill lämna sin villa för att den kan kännas för stor, och skötseln för jobbig, då måste det finnas något trivsamt och mindre i passande prisläge som inte kräver aktivt underhåll att flytta till. För att gynna en omflyttning från större till mindre får den nya bostaden inte kosta oskäligt mer än den befintliga.

Vi får vara öppna för diverse sätt att, i varje tid klokt och varsamt, skydda och trygga Åhus för tider som kommer.

Vatten attraktion/tillgång och ett allt starkare hot

Vattnet är en av Åhus främsta tillgångar, en fascinerande attraktion för invånare och tillresande. Samtidigt är vatten genom landsänkning och klimatpåverkan också det sannolikt största hotet för samhället. De över året naturliga nivåskiftningarna av vattenståndet förstärks alltmer och erosionens periodvisa tuggande av stränderna får nu sällskap av andra faror för bland annat bebyggelse, befintlig som ny.

Planförfattarna exemplifierar: ”Stigande havsnivåer, som ett resultat av den globala uppvärmningen, snabbar på erosionsprocesserna vilket medför risker för natur- och kulturvärden, näringsliv och turism samt bebyggelse och infrastruktur som finns längs kuststräckorna.”

Skyfall, översvämningar genom höga flöden av Helgeå är att vänta – liksom än mer påtaglig erosion. Ett Åhus med vatten på fler och ”fel” ställen och i högre nivåer än önskvärt måste vid planering av samhällets fortsatta utveckling tas på största allvar.

Allvaret, och att det nu är tid att planera och agera, framgår också tydligt i planförslaget.

Det välkomnar vi. Vi har, som Åhuspartiet, sedan dess grundande 1994, agerat för åtgärder mot erosionen på stränderna utmed Åhus- och Yngsjökusten. Det har skett genom bland annat kommunalt samarbete och medlemskap i Erosionsskadecentrum Syd, offentliga möten, debattartiklar och motioner. Det har inte varit helt lätt att få även andra partier att ta frågan på allvar. På senare år har dock fler insett behovet av åtgärder.

Vilka insatser kan stå upp emot naturen – för att få minimalt ogynnsamma, minst påverkande effekt från ovälkommet vatten? Presenterade åtgärder är delvisa lösningar, om nu lösningar finns. Vatten väljer ju vid motstånd sina nya vägar. En åtgärd som begränsar på en plats kan leda till problem på en annan.

Vi får vara öppna för diverse sätt att, i varje tid klokt och varsamt, skydda och trygga Åhus för tider som kommer.

I det förtätade Åhus kommer många nya tak att byggas och önskvärt är att alla bidrar till elproduktion till egen och andras nytta.
Ett sätt för att nå dit är att vid bygglov föreskriva solfångare för lokaluppvärmning och solceller för elproduktion på alla lämpligt belägna tak.

Allt går med elektricitet – naturligt med lokal elproduktion

I syfte att skapa ett hållbart samhälle blir beroendet och behovet av tillgång till elektricitet allt större. Kommunens planering måste ta sikte på ökad lokal självförsörjning av energi.

I Åhus har många fastighetsägare, privata och andra, försett sina tak med solceller. Det finns dock fler som ännu inte har gjort det. Här finns en stor potential. I det förtätade Åhus kommer många nya tak att byggas och önskvärt är att alla bidrar till elproduktion till egen och andras nytta.

Ett sätt för att nå dit är att vid bygglov föreskriva solfångare för lokaluppvärmning och solceller för elproduktion på alla lämpligt belägna tak. Nya byggnader bör orienteras så att en maximal solinstrålning sker på taken, som givetvis alltid ska förses med solceller och/eller solfångare.

Vi ser gärna att även del av fasad förses med solpaneler, om det är möjligt och passar in i estetiken.

Träd är viktiga för att ha hållbara samhällen, för människor, men också insekter, djur och växter. Trädförekomsten behöver skyddas.

Plantera två träd när ett tas bort

Träd bidrar bland annat till svalka, skugga, temperaturbalansering, luftrening och att binda vatten. I Åhus och längs kusten har träd historiskt planterats som skydd mot sand- och jordflykt. Allt eftersom den planterade skogen har bebyggts har träd fällts. I vissa fall har det ursprungliga syftet som skydd glesats ut mer än vad som kan tyckas lämpligt…

I vissa områden gäller marklov, tillstånd för att få fälla träd på den egna tomten. I andra inte. Träd är viktiga för att ha hållbara samhällen, för människor, men också insekter, djur och växter.

Trädförekomsten behöver skyddas. Ett sätt är att när träd fälls inom detaljplanelagt område, område där det krävs kommunalt lov för trädfällning, ska varje träd ersättas med plantering av två träd på annan lämplig plats i kommunen.

Denna ersättning bör rimligen omfatta alla, som privatpersoner, företag, kommunen och dess bolag.

Trä naturligt materialval vid bostadsbygge

Valet av material till byggnader av olika slag, bostäder och andra, påverkar hur stor mängd utsläpp av växthusgaser som ett bygge totalt leder till. För närvarande pågår intensiva ansträngningar för att minska klimatpåverkan vid utvinning och förädling av vanliga byggnadsmateriel som stål och betong. Det lär dröja länge innan materialen blir klimatneutrala.

Trä är ett bättre byggnadsmaterial. Trä är en förnybar resurs som finns i rikt mått inom kommunens gränser. Trävirket binder koldioxid under hela byggnadens livslängd och fungerar alltså som en koldioxidsänka.

Tills vidare bör stål och betong reserveras för konstruktioner där inga alternativ finns.

Kristianstads kommun bör vid byggnadslov i Åhus liksom på andra platser i kommunen ställa krav på så naturliga, hållbara, klimatneutrala byggnadsmaterial som det är möjligt och lämpligt.

För Sakpolitikerna

Åke Hultqvist

info@sakpolitikerna.se

www.sakpolitikerna.se

Share This