Förvaltningsrätten i Malmö
Box 4522
203 20 Malmö

20231221

Hemställan om

Laglighetsprövning enligt kommunallagen gällande kommunfullmäktiges i Kristianstad beslut 20231212 om förvärv av Galleria Boulevard

Gäller

Ärendena 6-8, sidorna 46-78, i KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA till Kommunfullmäktige i Kristianstads kommun

6. Reviderade ägardirektiv AB Kristianstadsbyggen

Änr KS 2023/1465

7. Bildande av bolag samt borgensramar för Galleria

Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB

Änr KS 2023/1450

8. Bolagsordningar Galleria Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB

Änr KS 2023/1450

21 december 2023

Om beredningen, genom dess aktiva undanhållande av fakta, bedöms som laglig i ett så stort ärende som detta vilka signaler sänder det då till beredningen av ärenden av lägre magnitud, mindre omfattning?

LAGLIGHETSPRÖVNING AV FÖRVÄRV

Grunder för upphävande av beslut

• KL 13 kap 8 § 

                Har beslutet om förvärv av Domus 2 tillkommit på lagligt sätt?

• KL 5 kap 1 § 1 st

• KL 5 kap 26 §

                Har ärendet beretts på sådant sätt att kf-ledamöterna varit till fullo informerade om vad de de facto haft att besluta om?

                Gäller principen att ”det som kf satt i sjön ska kf också bärga” då det gäller att planen för användningen m m av Galleria Boulevard ska rapporteras och fastställas av kommunfullmäktige?

• KL 2 kap 8 §

                Har värderingen av den förvärvade fastigheten skett oberoende och på sådant sätt att det inte innebär ett stöd till enskild näringsidkare?

Kommunfullmäktiges roll

Kommunfullmäktige, kf, är kommunens högsta beslutande instans. Här sitter 65 personer som i allmänna val fått förtroende och därmed ansvar att utifrån demokratiska principer representera kommunens invånare. Häri ingår att förvalta den svenska demokratin och den öppenhet som vi har förmånen att leva i.

för att ledamöterna i kf efter egen uppfattning ska kunna ta bästa möjliga beslut, krävs att det underlag som de har att ta ställning till ger en nödvändig öppen väl underbyggd information om vad ärendet gäller. Ärendet ska vara så berett att ledamöterna vet vad de har att ta ställning till.

Kommunfullmäktige är den enda kommunala beslutsförsamling som enligt lag, Kommunallagen, håller sammanträden som är öppna för kommunens invånare att följa och närvara vid. Invånare i Kristianstads kommun kan ta del av kf:s handlingar och genom sändning på nätet i realtid, och i efterhand, följa vad som i kf debatteras och beslutas. Denna tillgänglighet är en viktig del i att värna demokratin.

En annan del, för att ledamöterna i kf efter egen uppfattning ska kunna ta bästa möjliga beslut, krävs att det underlag som de har att ta ställning till ger en nödvändig öppen väl underbyggd information om vad ärendet gäller. Ärendet ska vara så berett att ledamöterna vet vad de har att ta ställning till. Vad beslutet är ämnat att syfta till. Här gäller kommunallagens, KL, beredningstvång.

Beredningens syfte är att ge kommunfullmäktige ett tillförlitligt och allsidigt belyst underlag för beslut. Enligt kommunallagen har kommunstyrelsen, ks, det övergripande ansvaret att se till att beslutsunderlag finns i ärenden som ska behandlas av fullmäktige.

Aktuellt ärende

När kommunfullmäktige 12 december fattade beslut i de tre aktuella ärendena, 6-8, gjordes detta utan att ange någon bestämd anledning till företagsbildande, fastighetsförvärv och låneramar med mera. Kf:s ledamöter liksom allmänheten hölls okunniga om syftet med förvärvet och varför det var så angeläget och så bråttom. I beslutsunderlaget gavs inte dessa uppgifter för ett välunderbyggt beslut.

Ledande styrande politiker vägrade svara på dessa frågor, såväl före behandlingen i fullmäktige likväl som under debatten under sammanträdet. Kf:s ledamöter fick låta sig nöja med skrivningen i Ks handlingar, protokoll 20231129:

”Köpet är ett strategiskt fastighetsförvärv för utvecklingen av Kristianstads stadskärna och ger handlingsutrymme till den del av byggnaden (del C) som redan ägs av Kristianstads kommun. Fastigheten har potential för utveckling och med förvärvet kan fastighetens framtida utveckling styras.”

När ledamöterna, flertalet!, i fullmäktige gick till beslut var de i sak oinformerade och ovetande om vad det egentliga syftet var till förvärvet. De visste inte så mycket mer än att det var ”strategiskt”. Fakta hölls avsiktligen undan – och ändå röstade samtliga ledamöter för förvärv, bolagsbildningar och låneramar! Utan korrekta förutsättningar fattade de beslut i blindo, något de själva alltså valde.

I detta fall lät ledamöterna sig, utan närmare diskussion, ställa sig bakom budgetramar omfattande totalt 1,5 miljarder kronor. De styrande i majoriteten lyckades till bifall förföra de förtroendevalda som de inte informerat även här.

Eftersom ledamöterna inte fått reda på det egentliga syftet med det strategiska förvärvet kan inte annat anses än att ledamöterna vad gäller föreslagna låneramar visade sig vara väldigt lättledda. När kommunala beslut tas i vanliga fall – då beloppen är mer nära den ”egna förmögenheten” – diskuteras ofta i detalj rimligheten i de belopp som förslås beslutas om. I detta fall lät ledamöterna sig, utan närmare diskussion, ställa sig bakom budgetramar omfattande totalt 1,5 miljarder kronor. De styrande i majoriteten lyckades till bifall förföra de förtroendevalda som de inte informerat även här.

I perspektivet av att Kristianstads kommun inte förmår ekonomiskt att se till att de uppgifter, de kärnverksamheter, som kommunen ska ägna sig åt kan skötas på ett tillfredsställande sätt är det anmärkningsvärt. Även om det är kommunala bolag det handlar om är det ytterst ”mamma” Kristianstads kommun som står skuld för lånen. Därmed också dess invånare.

Är det att hylla demokratiska principer att ledande majoritetspolitiker inte visar respekt för varken lag, kommunfullmäktiges ledamöter eller för kommunens medborgare?

Vi ifrågasätter beredningen

Kan ärendeberedningsprocessen anses vara ändamålsenlig och uppfylld enligt KL 5:26 § när kf inte haft möjlighet att ta beslut efter välgrundade avvägningar? Kan besluten anses som väl underbyggda när ledamöterna får gå på känsla och inte på fakta, när beredningen inte innehåller korrekta fakta?

Är det att hylla demokratiska principer att ledande majoritetspolitiker inte visar respekt för varken lag, kommunfullmäktiges ledamöter eller för kommunens medborgare?

Om beredningen, genom dess aktiva undanhållande av fakta, bedöms som laglig i ett så stort ärende som detta vilka signaler sänder det då till beredningen av ärenden av lägre magnitud, mindre omfattning? Oavsett vilket torde tillbakahållande av väsentlig information vara ett olämpligt, mot demokratin oförskämt, förfaringssätt.

Beslutet om förvärv av Galleria Boulevard, kvarter A och B, omfattade en köpeskilling på 470 miljoner kronor till säljaren. Förvärvet är till belopp ett av de för kommunen historiskt största.

Förvärvet faller väl in bland de uppgifter som ett kommunfullmäktige har att ta ställning till.

I KL 5:1 § uttrycks att   ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller regionen, främst
   1. mål och riktlinjer för verksamheten”

Förvärvet torde uppfylla både ”av principiell betydelse” och ”av större vikt”. För ärenden av sådan tyngd torde beredningen av ärendet och öppenheten kring vad det handlar om vara ytterst minutiösa och oklanderliga. Allmänhetens berättigade intresse – och eventuella konsekvenser och påverkan som ärendet kan ha på andra delar av den kommunala verksamheten – ställer högsta krav på att beredning och handläggning är oklanderlig.

Kristianstads kommun har som huvudman och ägare till Kristianstads Kommunföretag, KKF, genom beslut i kf för AB Kristianstadsbyggen, ABK, ägda Specialfastigheter i Kristianstad AB (SIKAB) förvärvat fastigheten Domus 2.

Hur värderingen av fastigheten gått till och av vilka framgår inte av handlingarna. Efter beslutet har uppgifter kommit fram att köpare och säljare i samråd kommit överens om priset.

Genom värdering av oberoende aktör/er torde ett rimligt värde och marknadspris kunnat sättas. Om köparen genom att betala ett pris som överstiger marknadsvärdet gynnar det enskild näringsidkare enligt KL 2 kap 8 § 2 st.

Genom användande av en, eller flera, av säljare och köpare oberoende värderare hade nivån på köpeskillingen – om den så blivit densamma – sannolikt inte satts ifråga om den var för hög eller för låg.

Den för ärendet överordnade frågan är om beslutet om förvärv kommit till på lagligt sätt. Om inte ska beslutet upphävas, enligt KL 13 kap 8§.

Sista möjligheten att ta beslut i demokratins totala ljus är då planerna för fastighetens framtida användning fastställs. Den plan som KKF ska ta fram tillsammans med ABK om ”fastighetens utveckling och potentiella framtida användningsområden” torde enligt KL 5:1 § rapporteras till och beslutas av kf. Förvärvet är ju av större vikt och ska lagföljdriktigt tas av kommunfullmäktige, den nivå som det ursprungliga beslutet tagits på.

Den för ärendet överordnade frågan är om beslutet om förvärv kommit till på lagligt sätt. Om inte ska beslutet upphävas, enligt KL 13 kap 8§.

Undertecknade yrkar således att kommunfullmäktigebesluten i Ärendet 2023/1450 den 12 december upphävs enligt ovan.

För Sakpolitikerna, Sak

Åke Hultqvist

Ordförande

Garnvägen 10

296 92 Yngsjö

0707 35 42 42

Bilagor

Utdrag ärende 6-8 ur KALLELSE MED FÖREDRAGNINGSLISTA kf Kristianstads kommun 20231212

Kommunfullmäktiges kallelse 2023-12-12.txt

(Kallelse i original i pdf-format, tyvärr alltför tung för att skicka.)

Share This