Vilka intressen ska väga tyngst? Permanenta eller tillfälliga? Finns en lösning som gynnar alla intressenter?

Kristianstadsbladet 3 mars 2023

Planförslagets maximalt 213 parkeringsplatser täcker inte behovet under de 30 dagar som det finns tillstånd att organiserat bedriva aktiviteter på evenemangsstranden. Övrig tid på året behövs de överhuvudtaget inte alls.”

EVENEMANGSSTRANDEN

Kristianstads kommun hade planer på att i den av behov tillskapade skyddszonen norr om Åhus hamn uppföra ett parkeringshus i två våningar för besökare till evenemangsstranden. Invändningarna var flera och ett nytt förslag till detaljplan – ”för del av Åhus 557:52 i Åhus” – har tagits fram. I planbeskrivningen anges som ett syfte, huvudsyftet(?), att ”skapa nya markparkeringar”.

Tanken kan tyckas god. Parkeringar kan behövas på många ställen. Men är det så lämpligt här, söder om Stubbagatans östra del? Vi i Sakpolitikerna, förut Åhuspartiet, ansåg inte tidigare och har ännu inte fått så vägande argument att vi kan se saken annorlunda nu.

I planbeskrivningen nämns områdets syfte blott en gång på 40 sidor: ”Däremot är stora delar av naturmarken väldigt tät och till viss del otillgänglig och har även funktionen som skyddszon mot hamnen.”

”Även”? Nog är områdets fortsatta huvudsakliga funktion att vara skyddszon? Att i handlingar i ärendet byta ut begreppet ”skyddszon” mot ”skyddsskog” är farligt eftersom en mogen skog anses vara just en skog även när den är mycket gles och har då i detta avseende här nästan helt tappat sitt skyddande syfte!

Eller bedöms behovet av zonen så förminskat – av vadå? – att det framöver mot närboende inte behöver tjäna som en dämpande barriär och fångstplats för störningar av ljud, damm och andra emissioner från verksamhet i hamnen?

Kan hamnens fortsatta utveckling då tryggas och närboendes trivsel säkras så att båda parter kan leva och verka i av varandra ostörd harmoni för ”evig” tid?

Ett beslut måste vara hållbart – och så förlåtande att en skyddszon – om än av politikerbeslut glesad, hindrar och hämmar, effekterna av en händelse som nu inte kan förutses.

Jämför gärna med situationen nu i vår närhet. För få decennier sedan, i avspänningens anda, bedömdes risken för krig i Europa så låg att Sverige, och andra stater, avmilitariserade. Genom Sovjetunionens fall och upplösning minskade hoten och öppnade för fredlig samexistens. Det militära försvaret, skyddszonen(!), minskades.

Var dåtidens politiker, sett nu, då naiva, lättat optimistiska eller…? Hur är det med dagens politiker i Kristianstads kommun, med beslut i vår nära värld? Har de en egen zon med skydd nu från framtida ansvar – för att de nu vet bäst och eventuellt senare inte visste bättre?

Finns det lösningar som är bra nog för att tillfredsställa hamn, närboende och utan att alltför mycket besvär nå och serva Åhus Beach Arena? Planförslagets maximalt 213 parkeringsplatser täcker inte behovet under de 30 dagar som det finns tillstånd att organiserat bedriva aktiviteter på evenemangsstranden. Övrig tid på året behövs de överhuvudtaget inte alls.

En nära, säker och trygg plats för avlämning och hämtning av besökare – deltagare, funktionärer och publik – finns det däremot behov av och bör därför ersätta den planerade parkeringen som kommer att stå tom elva månader om året.

Transport kan ske med bussar från ett antal befintliga och tillfälliga parkeringsplatser i Åhus. Från andra, som den vid idrottsplatsen, är det gångavstånd till stranden. Fast vid ÅIP fanns ju uppenbart ”för många” eftersom en del p-platser tagits bort. Var det nödvändigt, klokt – eller otur i tänkandet…?

Sakpolitikerna

Åke Hultqvist

Lisbeth Svensson

Lennart Olsson

Share This