Däremot ingen ställning till bostadsbebyggelse

Detaljplan för Näsby 35:47 (Lingenässkolan) i Kristianstad

Tekniska nämnden 5 mars 2015

Behovet av en ny F-6 skola på Näsby i Kristianstad är stort. Den bör vara klar att ta emot elever hösten 2017.

–… en ny skola ska rymma cirka 800 elever och 150 personal. Placeringen av skolan är vald utifrån att den ska bidra till att främja integration och vara attraktiv för alla boende inom Näsby, upplyses i Stadsbyggnadskontorets Plan- och Genomförandebeskrivning.

Frågan är var en skola lämpligen kan placeras? En föreslagen möjlig placering är väster om Stridsvagnsvägen, ett område som är en del av Näsby fält. Detta fält ligger nära Aralövssjön ”som utgör naturreservat, omfattas av riksintresse för naturvård och kulturmiljövård samt utgör Natura 2000-område”.

För ett tiotal år sedan gick debattvågorna höga i mötet mellan åsikter om attexploatera delar av fältet och meningar att fältet för sina naturvärden och som rekreationsområde ska bevaras. Åsiktsskillnader om framtiden för Näsby fält finns fortsatt, vilket kan leda till att en nödvändig skolbyggnad på Näsby kan försenas, bland annat genom överklaganden.

Åhuspartiet anser att det ingrepp som en skola kan innebära på Näsby fält är acceptabelt i förhållande till behovet av en skola. Tankar som framförts om bostadsbebyggelse intill har vi dock ingen åsikt om.

Dessa tankar uttryckte vi i en protokollsanteckning.

Protokollsanteckning

Gällande ärende 14 Lingenässkolan, detaljplan, vid tekniska nämndens sammanträde den 5 mars 2015.

Från Åhuspartiets sida ställer vi oss bakom tillkomsten av en ny skola på Näsby 35:47, med enligt planförslaget tilltänkt placering.

Vi vill samtidigt betona att vi härmed inte tagit ställning till, varken för eller emot, att del av naturområdet Näsby fält i övrigt ska bebyggas.

2015-03-05

Åke Hultqvist

Åhuspartiet, Åå, Ersättare i tekniska nämnden

Share This