REPLIK

Debatt Kristianstadsbladet 10 januari 2022

Svar på Magnus Forsbergs debattartikel med rubriken ”De styrande behöver lyssna mer på byborna, publicerad den 30 december.

SAMHÄLLSSERVICE

Jag tackar Magnus Forsberg för hans svar på min insändare om servicen på landsbygden.

Jag konstaterar att vi är överens om mycket. Bland annat delar vi uppfattningen att kommunmedborgarna bör engagera sig i politiska föreningar och delta i de dialogmöten som kommunen anordnar. Jag utgår från att Magnus var närvarande vid dialogmötet i Österslöv den 8 november, liksom jag var, med några kollegor från Sakpolitikerna och en liten delegation från Röetved.

Kommunen har enligt plan- och bygglagen bland annat skyldighet att ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Sådana planer har inget att göra med vem som äger marken. Jag anser att kommunen i sitt planarbete bör samverka med grannkommunerna i avsikt att underlätta nybyggnationer på de mindre orterna och på landsbygden.

Man kan önska att fler av kommunens mindre orter hade samma goda läge som Balsby. Fördelen av ett sjönära läge är förstås avgörande.

Jämför med Fjälkestad, som har nästan lika nära till stadens utbud, men där avsaknaden av busslinje är en av de faktorer som något hämmar utvecklingen.

Där jag bor är vi lyckligt lottade med naturnära upplevelser och en idyllisk tillvaro. 

Vi trivs bra med det, men behöver också tillgång till samhällsservice och kommersiell service. Vår basort, Arkelstorp, har liksom Balsby ett sjönära läge.

”Där jag bor är vi lyckligt lottade med naturnära upplevelser och en idyllisk tillvaro, men behöver också tillgång till samhällsservice och kommersiell service.”

Det finns lediga tomter och tomtpriset är lågt, men reningsverket måste avvecklas för att öppna upp för en ny utveckling som gör det attraktivt att bygga på de lediga tomterna. Det är också hög tid att Tekniska förvaltningen slutför ärendet att skaffa fram 40 kvadratmeter till Region Skåne för den distriktssköterskemottagning som är beslutad.

Magnus Forsberg tycker jag har direkt fel när jag påstår att kommunen planlägger där det finns tillgång till kollektivtrafik.

Tvärtom, det är helt rätt, eftersom kommunen följer Riktlinjerna för bostadsförsörjning 2016-2021, sidan 48, där det tydligt står att bostadsbeståndet “ska främst utvecklas i lägen med god kollektivtrafik…”. Som jag ser det leder den inriktningen i längden till att alla övriga orter försvagas.

Jag vill passa på att tacka Evert i Vånga för att han åter lyfter klimatfrågan i en debattartikel den 5 januari. Det är en fråga som Sakpolitikerna håller mycket högt, och där vi menar att kommunen måste skärpa sitt klimatarbete, både beträffande utsläpp och klimatanpassning.

Vi vill bland annat att kommunen upprättar en klimatbudget och ser över villkoren för bygglov. Klimatutsläppen från byggsektorn uppgår till cirka en femtedel av hela Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Nya byggnader bör också från början anpassas så att de lämpar sig för installation av solceller och solfångare på taken. 

Mycket annat finns att göra och säga om detta, men jag återkommer senare i frågan.

Det behövs fler Sakpolitiker i stadens olika delar, i basorterna och byarna, folk som i likhet med Evert har bra koll på de lokala förhållandena och vill vara representant för sin nära omgivning.

Vi finns på Facebook och har en hemsida, www.sakpolitikerna.se. Anmäl dig nu, det är snart val!

Bo Thunell, sakpolitiker i Röetved