Debatt Kristianstadsbladet 18 augusti 2022

DEMOKRATI

Svar på Magnus Forsbergs replik 9 augusti på vår debattartikel ”Ge byalagen tusen kronor per invånare för att främja projekt”.

Tack Magnus för din fråga.

Först och främst ska detaljerna, däribland praktiska och rättsenliga, kring hur förslaget kan genomföras utredas enligt de frågor du ställer. Tusenlappen är inte tänkt att bara gälla invånarna i små byar på landet utan kan lika gärna tillämpas på kvartersföreningar eller stadsdelsföreningar som har till syfte att bevaka närområdets intressen.

Det är klart att man måste kräva att föreningen är seriös. Vi vill absolut inte heller att skattemedel förskingras. Vi har byggt in detta i formuleringen “väl fungerande byalag” som innebär krav avseende stadgar, styrelse, revisor, regelbundna och protokollförda möten och återredovisning av hur medlen har använts. Med det förtydligandet kommer Tusenlappen att jämföras med de många föreningar i kommunen som får kommunala bidrag; vi kan med det inte se att likabehandlingsprincipen kränks av vårt förslag.

Vi förväntar oss att införandet av ”Tusenlappen” på sikt innebär en effektivisering i kommunen och minskad kommunal byråkrati när mindre och för ortens eller bostadsområdets nödvändiga förbättringar sköts och genomförs av invånarna själva. När boulebanan eller skatebordsparken eller pendlarparkeringen eller dansbanan ordnas av de som ska använda den.

Då behöver inte kommunala tjänstemän registrera ett ärende, upprätta en skrivelse som skall behandlas av en nämnd, som sedan resulterar i en ändring av budgeten, kanske ett tillägg i investeringsbudgeten, därefter ett beslut i nämnden, som följs av ett beslut i kommunstyrelsen, och så småningom kanske också ett beslut i kommunfullmäktige, allt ackompanjerat av oppositionens eventuella reservationer och många sidor text i protokollen.

Formerna för och tillämpningen av hur, när, var och till vad ”Tusenlappen” kan vara en väg till genomförande av goda, nära förslag kommer över tid att utvecklas i samråd mellan kommunen och byalagen.

Vid sidan om det rent ekonomiska, så vill vi stimulera våra medborgare att engagera sig i demokratiska forum där man blir både sedd och hörd.

Vår idé är att inga beslut ska kunna fattas över huvudet på dem som berörs. Vår syn på demokrati är att närhetsprincipen ska gälla i alla lägen. Alltså på för sitt ändamål lägsta möjliga och praktiska nivå. När det fungerar gäller det alla frågor från boulebanan till stora investeringar och etableringar.

Vår politik i övrigt hittar man på sakpolitikerna.se och på Facebook. Där finns andra intressanta och konkreta förslag till förbättringar i kommunen, som inte har med Tusenlappen att göra, som till exempel ny järnväg mellan Kristianstad och Malmö/Lund via Tollarp och Hörby, restaurera Arkelstorpsviken och äntligen få nytt badhus i Åhus, för att bara nämna några.

Sakpolitikerna

Bo Thunell, Röetved

Ulrik Jönsson, Åhus

Stefan Edenborg, Tollarp

Åke Hultqvist, Yngsjö

Lennart Olsson, Åhus

Roland Persson, Åhus

Jan-Erik Persson, Åhus

Share This